Elektroodpad je súčasťou komunálneho odpadu, ktorý vzniká v obci ale zároveň zaň zodpovedá výrobca elektrozariadení a nie obec. Elektroodpad nie je zaradený medzi bežné komodity komunálneho odpadu (ako sú napríklad plasty či papier), ktoré dnes obce zbierajú a separujú klasickým spôsobom. Preto náklady na zber elektroodpadu z domácností nemožno hradiť z miestneho poplatku za komunálny odpad. Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností sú v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov povinní na vlastné náklady zabezpečiť výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí túto prácu zabezpečujú prostredníctvom svojich organizácií zodpovednosti výrobcov.
Aby sme si tieto povinnosti mohli plniť, potrebujeme spolupracovať a komunikovať s obcami a mestami, kde elektroodpad vzniká. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetok elektroodpad pochádzajúci z domácností vzniknutý na celom území Slovenska bol vyzbieraný a financovaný.
 
Za týmto účelom vzniklo Koordinačné centrum zberu elektroodpadu, v rámci ktorého spolupracujú autorizované OZV: ASEKOL, E-CYCLING, EKOLAMP SLOVAKIA, ELEKOS, ELKOMIN, ENVIDOM, NATUR-PACK, RECCOLLECTION SYSTEM, SEWA, SLOVMAS, ZEO.
 
Naša vzájomná spolupráca nám uľahčí plniť čoraz ambicióznejšie ciele zberu elektroodpadu stanovené EÚ. Máme tiež záujem neustále zdokonaľovať systém zberu elektroodpadu, ktorý na Slovensku budujeme už od roku 2005, odkedy sme ako výrobcovia za zber a recykláciu elektroodpadu zodpovední. Aj vďaka našej systematickej práci sa dnes môžu Slováci ekologicky zbaviť svojich starých spotrebičov prostredníctvom zberných dvorov, mobilných zberov či predajní, odkiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu.
 
Našim cieľom nie je meniť existujúce zmluvné vzťahy obcí a partnerov, s ktorých prácou v oblasti zberu elektroodpadu sú obce spokojné. Naopak, máme záujem podporovať fungujúce vzťahy, ktoré zabezpečia, aby sa vyzbieraný elektroodpad dostal na miesto jeho ekologickej recyklácie čo najefektívnejšou cestou. Tak, aby tento systém zbytočne nezaťažoval rozpočty obcí, miest ako aj samotných občanov, aby mali Slováci dostatok možností odovzdávať staré spotrebiče do zberu. Veríme, že aj naša komunikácia so samosprávami prostredníctvom tejto webstránky pomôže plniť naše ciele a zodpovednosti v oblasti zberu elektroodpadu a zároveň tak chrániť naše životné prostredie.